dilluns, 16 d’abril de 2012

trabajo de la traduccio


Material necessari y unió

Coses que es fan  falta per fafabricar  l’estel:
1)      Tissores afilades
2)      Agulla amb un ull gran  que pasa just  a  la corda brida
3)      Regle llarga  , quan mes llarga millor  es trasar la tela
4)      Rotulador , el de  de la foto es molt gruixuda ,millor mes  fi.
5)      Encenedor
6)      Cordino per el bridatje, de poliéster  ,resistencia  unos 35 kilos
7)      Bobbina  de fil  de poliéster  amb 100 metres es suficient
8)      La tela per les cometes alguns fan servir     les teles per fer paraiguies pero pesa massá
9)      Metre ,si es de  de 3  ó 4 metres millor
10)  Maquina de cosir ,eléctrica o manual

Recomandable :

11 ) guix de costura per marcar les línies en la tela
12 Cinta de carrocer ,te servir per  engaxar la tela del terra
13) Soldoadora eléctrica , per tallar  i cremar les cordes

¿ Saps la longitud de la quilla?
Mira aquet dibuix de la Esquerra, si prologues la longitud  dels costats exteruors dels triangles laterals per la seba part superior  arriba un momento en que es creuen. Desde el punt fins que la base de la comta te una distancia  ,es la medida de la longitud de la quilla.
El primer que te saber es el tamañ  de la nasa   que vol el fabricant .Totes les medides que es necessiten es calculara basa-se en la longitud  de la quilla (LK)__1’8

Apartir de la longitud de la quilla en cm i sesta multiplicant per el coecient de les cifres que es mostren en aquet dibujo de la esqura .  La formula per aplicar en la seguent :
LKx coesef –X  centimetres (medida per utilizar )

Abans de comprar la tela conve fero amb calculs sobre el paper,(yo primer la disño a escala  en paper melimetrat ) te en conte que els rollos  de la tela solen tenir una amplada de 150º 160 cm.

Tinguis en compta que  has de apliar  els costats de cada  dels panells per fer despres  baixos   la superficie útil de la cometa fitsat en el dibuix.

PATRONAJE I UNIO
PATONATJE I MARCAT:
Marcar sobre   la tela dels dos triangles i  el rectangle .Per fer la operacio es important tenir un lloc  llis ,i net ia ser posible espasios ( per exemple al salo) per extendre  be la tela .Es important  que es te ben tensa sense arrugues  ni dobleces , per aguntar al terra va be la cinta de carrocer  lo venen en la tenda de pintura ,pegada sobre les borreres  de la tela mentres lla vas tensant fins que queda  ven llisa (dibuix 4) .Amb la  ayuda de un regle llarg es marcan els dos triangles i el rectangle  tenint en conta els centimetres que hi ha per donar els  doblegadets , yo li marco amb guix blanc de costura que es ven en mercereries.
No sempre es poden treure les tres panells de la cometa de una peiza com en el del dibujo  4, moltes vegades tendras que ingeniártela fent les unions de les teles per la nasa de tamañ  gran.

TALLAT  DE LA TELA I ELS DOBLEGATS .

Retallar els 3 panels .Al ser de la cmeta simetrica tenen  que ser identics  en dimensions  dels dos triangles .
Cosir elsdoblegats en els costats  petitsdel rectangle (1cm) ,en el costat petit de cada triangle i un altre tros exterior de cada tiangle (1cm).

UNIO  DE LES TRES PECES
Unim un panel triangular el panel rectangular montan-se 2 cm que habiam  que habiam deixat anteriorment , i cosim agafant les  dos teles .Com es mostra en el dibuix  de la Esquerra .plegant el doblegat que hem fet com esn mostra en le dibuix de la dreta i tonem  a realizar altres costures de la tela.
Unim laltra pesa triangular seguint els mateixos pasos  aquí descrit

                      ELS PLECSC TRIANGULARS

Els plecs  triangular
Fem una marca en emplazaments de les 7plecs trian gulars i en els punts on va els 7 enganxats del morr (dibuix 8)  .He recordó  que haquestos cofisentetsels tenen que aplicar a la formula anteriorment descrita LKxcoeff—X

Procesat a cosir els 7 triangles marcats .La tecnicade costuara esta mostrada en aquets dibuixos.Segueix poc a poc aquetos pasos i veuras que fácil es.

           REFORSOS I ESTATS
                          REFOÇOS :
Ahorra es el momento de afejir els reforços ,el cordino que utilitazarem te que tenir resistencia  a la ala rotula de uns 75 kilos mes o menos , i diámetro de 2 o 3 mm.Sol anar be el cordino auxiliar que es ven en tendes de materials de escalada .Anira cosit a la cara exterior dels trangles  i el dobleg superio del rectángulo (dibuix  10 ).Cosim el cordino de reforç                                
                      


cordino de refuerzo pos ano sobre el mateix  i la tela dejando un sobrant de 5 cm a  cada extrem (die 0,5 cm buix11) per después deixar un petit bucle d
0,5 cm. Y tornar a cosie ben reforsat pues allí anira anganxat una brida (detall dibuix 12)
  NUSOS DEL MORR
Son 7 trossos de cinta que va a proporcionar la curva al morr de la cometa .Vn situados en els punts blancs que habiam  marcat previament en el dibuix 8 .Tienen que ser iguals  de longitud les cintes 7 i, de una amplada aproxidament de5 a 10 mm hi ha  que teni en conta que tenim que cosirla  i la cost tura li  restarem la longitud  . Aixi el llarg de la cinta sense tenir conta on es van les costures tenen que ser de 0,026xLK .Unaltra idea   es sustuir les cintes per cordinos de 2 ó 3 mm. De diaqmetre sempre que es respeta de la longitud de 0,o26xLK.
                  BRIDATJE  I NUSOS
BRIDATJE:
Son els 36 trosos de corda que van a unir la cometa  amb les linies ,ens van a donar una vegada   el aire de forma hinchat  a la nostra nasa.Els punts  de anclatje  on es  fet un nus   en la cometa  es el  resultat  de dividir  la medida de la recta on es van  els punts de anclaje  on van  els punts de anclaje entre el punt  de aquestos.Unaltra opcio interasada de fero amb 10 brides  menys , la cometa es inflara  un poc menys  pero la vantatje  que tienes es que si es te enredara el bridatje sempre es menys amb 26 amb que 36 ,es el teu mateix .
TABLA  2
LONGITUD DEL BRIDATJE:
Com deiam abans ,tenim 2 opcions ,si ens decidim per 36 utilitzarem totsels punts señalats .Si preferim complicarlo  menys usarem 2 , evitant colocar bridatje  els puntsbmarcats en vermell(dibuix 14 i taula 2).Aqui arriba ies mostra la longitud del bridatje ,recorda que el coesient de cada brida  hi ha que multiplicar per la longitud de la quilla.Un consell; Un bon sistema que yo utilitzi per retallar els cordinos de bridatje per ahorrarte treball es amb un soldador  electric , perque a la vegada que lo que retalles es quema  evitant aixi que es deshilaci .La resistencia que tenen que tenir les cordes del bridatje es suficient amb que aguantem 30 ó 40 kilos , no mes anira el pes de la traccio rápida per varies brides.
NUSOS:
El nus que tenim que realizar en la brida per enganxa-rla  en la cometa es un nus  simple el que despres  se li añadeix  un nus  correzat , la forma de ferla se escriu en els seguents dibuixos .Una vegada que hem  ensenyat el nus unes vegades ,procedirem a realizaro en els punts de bridatje , a atraves de la tela abrazant firmen el cordino de reforç.Els pasos a seguir son aquestos:1) Senebra la corda de bridatje per el ull de una agulla,logicament la agulla te que ser de un tamany adecuat per ell.
2) Atravesar la tela bordejant el cordino  de reforç i tornem a travesar la tela com en aquest dibuix de la Esquerra.3) Treure la agulla del nus corresat.4)En els punts de bridatje  A1 ,B6IA12 no es necessari utilizar la agulla perque son els punts  on están els finalsdel cordino  de reforsos i tenen  un bucle  que ya había realisat previament.Ja casi tenim la cometa casi acabada ,ahora queda anudar les altres puntes  del bridatje .Pero abanns  de aixo tenim que agrupar el bridatje en 4 parts ben difereciats:
-brida de atraccio Esquerra
-Brida de atraccio dreta
-Brida de traccio Esquerra
-Brida de atraccio dreta
Ahora  tenim que preparar 4 petites cordes de 4mm de diametre i uns nusos distanciatscom la nostra en el dibuix seguent:
Ahora farem un nus  al bridatje en el dibuix 15  a les petites cordes que acabem de preparar  ,quedant finalment com aquet dibuix:

Si has arribat fins aquí enarabona  la teva cometa NASA ahora tan sols queda  posar  4 linies (2 de atraccio i 2 de freno) .Cada línea  de la cometa es ajustable ,en vents fluixos  a retallar les liniesde freno en vents forts  allargarlos .Ls longitud de les linies dependent fundamentalment del tamañ  de la cometa ,la velocita  del vent  i de la zonaon
les fasis   servir  . S i  la fas servir per ejempe  , y actualmente tinc 4 nases  de 190 ,de 240 ,de 400 cm de LK con les linies de 30 m, si  hace mucho la nasa de 195 con linies  de 15m. Un consell : marca  amb rotuladors de diferent color les puntes   de les líneas per aixi saber en cas de reredo o si les  vas usa en unaltra cometa una vegada desmontades cuals corresponen per ejemple les linies de freno  izquierdo con sus brides  corres pondement.
           NOTAS     A   TENER EN  CUENTA:
Maneja la cometa Nasa  amb precausio ,es una cometa que la seva relacio tamañ potencia es major que  unaltra  tipo de cometes ,no utilitzis la cometa per donar salts.Yo  com a autor de aquestos pllanos no em responsabilizo de accidents causats per seguir els planols  aquí descritos .Els dibuixos ,fotos ,tables i text,estanbasts en experecia , experiments ,ensajos propis i recopilacions de altres planols baixats de internet.                                                                       
A11
0,912 x LK--
Long. de      brida en cm.
  A 12
0,851 x LK--
Long. de brida en cm.
B6
0, 700 x LK--
Long . de brida en cm.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada